Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om en nyhet med tittelen Kam-Ming Mok tar doktorgrad på metodiske utfordringer innen bevegelsesanalyse

Kam-Ming Mok tar doktorgrad på metodiske utfordringer innen bevegelsesanalyse

Introduksjon

8. januar vil Kam-Ming Mok ved Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole forsvare sin avhandling for graden PhD (philosophiae doctor): Reliability and methodological concerns of vertical drop jumping and sidestep cutting tasks – implications for ACL injury risk screening.

Hvert år opereres omtrent 1600 nordmenn for fremre korsbåndskader, og de fleste skader seg i ballidretter. En korsbåndskade setter utøveren ut av spill i 6-12 måneder, og mange må avslutte idrettskarrieren. En biomekanisk test (fallhopp) benyttes for å avdekke hvorvidt det er slik at spillere som utfører finter eller landinger med dårlig knekontroll eller høy belastning har større risiko for å skade seg.

Stipendiat Kam-Ming Mok (bilde, fotograf Jarle Stokland) har i sin doktoravhandling "Reliability and methodological concerns of vertical drop jumping and sidestep cutting tasks – implications for ACL injury risk screening" undersøkt den biomekaniske testen (fallhopp) som benyttes for å identifisere spillere med økt risiko for kneskader, samt finter og vendinger for hhv håndball- og fotballspillere.

Den mest brukte metoden for å vurdere biomekanikk i disse øvelsene er såkalt markørbasert bevegelsesanalyse. Fallhopptesten gjennomføres ved at det plasseres refleksmarakører (reflekskuler) på låret.

Høyhastighetskameraer filmer fallhoppet og refleksmarkørene angir vinkler som måles i kneet. Dette er svært viktig informasjon for alle som jobber med bevegelsesanalyse, enten det dreier seg om idrett eller kliniske målinger.

Avhandlingen til Mok består av 4 studier. De 2 første studiene er metodearbeid som undersøker hvor reliable (stabile, konsistente) de biomekaniske testene er Mok viste at både fallhopptesten så vel som de to idrettsspesifikke retningsforandringene (bildet til høyre) viste seg å ha god til utmerket reliabilitet.

Det betyr at disse testene kan være velegnet til å identifisere spillere med økt risiko for korsbåndskade. Imidlertid gjenstår det å se hvorvidt variablene som ble målt faktisk har en sammenheng med risiko for skade.

I sin 3. studie viste Mok at refleksmarkørenes plassering på låret har stor betydning for resultatet. Han anbefaler derfor at det benyttes en standardisert markørplassering med klare retningslinjer for plassering av markørene.

I studie 4 har Mok studert hvorvidt det er hensiktsmessig å inkludere en høydelist å strekke seg etter for å avdekke dårlig knekontroll i fallhopptesten. Ved at utøveren hadde et mål å strekke seg etter, var innsatsen høyere og spillerne hoppet i gjennomsnitt 2,5 cm høyere. Mok fant imidlertid ut at den økte innsatsen ikke ga seg utslag i redusert knekontroll av klinisk betydning.

Førsteamanuensis Tron Krosshaug har vært hovedveileder for Ming, professor Roald Bahr biveileder. 

Les mer om Mings prosjekter

 
Tid og sted: 8. januar 2016 kl. 1300 – 1600, Auditorium A, Norges idrettshøgskole

Prøveforelesning kl. 10.15-11.00: "Review of existing ACL injury risk prevention programmes and their effectiveness".
 

Bedømmelseskomité
1.opponent: Associate professor Tine Alkjær, University of Copenhagen, Denmark
2.opponent: Dr Jos Vanrenterghem, University of Leuven, Belgium

Leder av disputas: Professor Jan Cabri, Norges idrettshøgskole

Prøveforelesning og disputas vil foregå på engelsk og er åpen for publikum. Velkommen!